Særlige fortrin

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte, og Viborg Kommune kan disponere over hver 4. ledige lejlighed til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret. 

Samtidig udlejer boligselskaberne hver 8. ledige lejlighed efter særlige kriterier for bosiddende i Viborg Kommune.

Eksempelvis:

Personer med sygdom/handicap/aldersforandring eller gravide.

Ægtefælles/samlevers dødsfald der giver årsag til, at nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig.

Separation/skilsmisse/samlivsophør, sidstnævnte kræver et forudgående samliv på min. 2 år.

Tvangsflytning fra nuværende bolig.

Velfærdstruende situation i øvrigt for den boligsøgende.

Specielle hensyn tages også ved:

Ansættelse, ved ansættelse forstå job uden tidsbegrænsning og minimum 30 timer ugentligt.  

Optagelse på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller opnåelse af læreplads, hvor det vurderes, at flytning er nødvendig ud fra kriterier som bl.a. geografisk afstand, vagtordning og skæve arbejdstider.

Ovennævnte kriterier kræver dokumentation og man kan højst få 3 tilbud efter særlige kriterier.

Interne ansøger

Som ansøger på den interne venteliste går du forud for ansøgerne på den eksterne venteliste, såfremt du har boet mindst 2 år i samme bolig i en af boligselskabet VIBORG  eller boligselskabet Sct. Jørgens boliger.

 Når du som intern ansøger har oprettet dig som medlem, skal du sende en mail til post@boviborg.dk med dit medlemsnr., herefter vil vi registrere dig som intern ansøger, og du får således dit fortrin.

 Når du har fået en ny bolig, skal du opsige din nuværende bolig med sædvanlig varsel.

 

Fleksibe udlejning – Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 08, Ellekonebakken

Mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg aftales det,

  • at samarbejdsaftale mellem kommunen og boligselskabet om anvisning af ledige almene familieboliger[1] ikke er gældende for ovennævnte boligafdeling,
  • at ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling ikke anvises i henhold til almenboliglovens § 59, stk. 1, og
  • at ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling ikke udlejes som udslusningsboliger i henhold til almenboliglovens § 63.

Samtlige ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling er derfor omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning (udlejning efter særlige kriterier) i henhold til almenboliglovens § 60, stk. 4.

 

Boligselskabet skal udleje ledige almene familieboliger i afdeling 08, Ellekonebakken til boligsøgende, der opfylder nedenstående særlige kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være i fast lønnet arbejde, minimum 25 timer om ugen.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal have haft en varighed af mindst 3 måneder. For personer, der er nye på arbejdsmarkedet, kan kravet dog fraviges, hvis ansættelsen starter senest på dagen for overtagelse af lejemålet.

Personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, anses for at opfylde kravet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb

Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller have indgået lærlinge-/elevkontrakt. 9 eller 10. klasse, samt enkeltfag på VUC og HF opfylder ikke kravet.

3. Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever er fyldt 64 år

 

Den boligsøgende skal fremvise dokumentation for opfyldelse af ovenstående særlige kriterier.

Boligselskabet kan forlange, at den boligsøgende fremviser en straffeattest. Den boligsøgende kan afvises, hvis der fremgår forhold af straffeattesten, som vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde.

 

[1] Vedtaget af Viborg Byråd på møde den 30. januar 2019 og tiltrådt af boligselskabet 5. februar 2019